Recent Submissions

 • Tài chính học 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn Tài chính học cung cấp cho sinh viên các lý luận cơ bản về phạm trù tài chính, các bộ phận của hệ thống tài chính, chức năng cũng như các nguyên lí về hình thức hoạt động của nó trong nền kinh tế hàng hoá, nền kinh ...
 • Tiền tệ ngân hàng 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Môn học tiền tệ – ngân hàng cung cấp cho sinh viên các khái niệm căn bản về phạm trù tiền tệ, tín dụng ngân hàng, chức năng cũng như các nguyên lí về hình thức hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế hàng hoá, nền kinh ...
 • Nghiệp vụ ngoại thương 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung của môn học là những vấn đề về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá như: lựa chọn phương thức giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng, trình tự thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, thủ tục tiến hành và các ...
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Phân tích tài chính doanh nghiệp trang bị những kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá, thu nạp những thông tin về hoạt động tài chính của các Doanh nghiệp hàm chứa trong các báo cáo tài chính, phục ...
 • Quản trị ngân hàng thương mại 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này đề cập đến các nội dung: quản trị tài sản có (quản trị dự trữ, quản trị danh mục cho vay, danh mục đầu tư) quản trị tài sản nợ (các nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi) và vốn chủ sở hữu của NHTM. Bên cạnh đó ...
 • Quản trị sản xuất 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học sẽ giúp cho sinh viên biết được kiến thức về quản trị sản xuất và điều hành, như các kiến thức về quản trị sản xuất và tác nghiệp, phân loại sản xuất, quản lý dự trữ, dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm, lựa chọn quá ...
 • Quản trị chiến lược 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm các nội dung: Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Phân tích môi trường kinh doanh. Xây dựng các lợi thế cạnh tranh...
 • Quản trị doanh nghiệp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn quản trị doanh nghiệp cần được trang bị những kiến thức quản trị có tính nguyên lý chung và các kỹ năng cơ bản của các môn học bổ trợ như chiến lược kinh doanh, Quản trị sản xuất tác nghiệp, quản trị chi phí kinh doanh ...
 • Quản trị nhân sự 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự như: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự, môi trường quản trị tài nguyên nhân sự, phân tích công việc, hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự, tuyển dụng nhân ...
 • Lý thuyết tài chính và tiền tệ: Trung cấp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nội dung môn học bao gồm: Tiền tệ, ngân sách nhà nước. Tài chính doanh nghiệp. Các tổ chức tài chính trung gian. Thị trường tài chính. Ngân hàng trung ương, tài chính đối ngoại.
 • Kế toán quản trị 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị cho sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp những kiến thức cơ bản của kế toán quản trị. Trọng tâm của môn học này thể hiện ở khía cạnh sử dụng thông tin kế toán cho các quyết định quản trị ...
 • Kế toán ghi sổ và lập báo cáo tài chính: Trung cấp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Trang bị cho học sinh hệ thống chứng từ thực tế phát sinh theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Kỹ năng: Người học biết cách thiết lập bộ chứng từ cho mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định khoản và ghi ...
 • Kế toán tài chính thực hành 2 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học kế toán tài chính thực hành II nhằm bổ sung những kiến thức chuyên sâu về các phần hành kế toán như: Kế toán tiêu thụ, kế toán nguồn vốn. Nội dung môn học được thiết kế trên sổ sách theo các hình thức kế toán quy ...
 • Kinh tế vi mô 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Kinh tế học vi mô trang bị kiến thức khoa học cho học sinh kinh tế về: lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản, xu hướng vận động của các hoạt động kinh tế vi mô trên thị trường, những hạn chế của nền kinh tế thị trường và vai ...
 • Kế toán tài chính 1: Trung cấp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Môn học đi sâu nghiên cứu các vấn đề: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp. Kế toán hàng tồn kho, kế toán Tài sản cố định, kế toán bất động sản đầu ...
 • Kế toán tài chính 2: Trung cấp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nội dung môn học bao gồm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Kế toán nguồn vốn kinh doanh. Báo cáo tài chính và công tác kế toán cuối kỳ.
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong việc nhận diện các cơ hội đầu tư để xác định ý tưởng hình thành dự án: lập và thẩm định một dự án đầu tư cụ thể. Đồng thời môn học này cũng trang bị cho sinh ...
 • Kế toán ghi sổ và lập báo cáo tài chính 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Môn học Kế toán ghi sổ và lập báo cáo tài chính rèn luyện cho người học cách thiết lập bộ chứng từ cho mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định khoản và ghi sổ theo các hình thức kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính, biết ...
 • Kế toán máy: Trung cấp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nội dung môn học gồm: Nguyên lý chung sử dụng phần mềm kế toán. Thiết lập chứng từ, nhập dữ liệu phát sinh cho từng phần hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương.
 • Thuế 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, quản lý thuế, khái niệm về các loại thuế, kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp.

View more