Recent Submissions

 • Kỹ nghệ phần mềm 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng và phát triển một hệ thống phần mềm thực tế. Bao gồm: Những kiến thức về đặc tả một hệ thống thực
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL SQL Server, cách cài đặt, thiết lập cấu hình để thực thi. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo SQL Server để từ đó: tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính để lưu trữ được dữ ...
 • Ghép nối máy tính 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp sinh viên hiểu được một số chuẩn giao tiếp giữa thiết bị ngoại vi và máy tính. Từ đó có thể xây dựng các modul kết nối đơn giản để điều khiển thiết bị ngoại vi. Ngoài ra còn thông qua các chu ẩn kết nối đó có thể xây ...
 • Chương trình dịch 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp sinh viên nắm vững nguyên lý ngôn ngữ lập trình
 • Đồ họa máy tính 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Tổng quan về hệ thống đồ hoạ máy tính
 • Cơ sở dữ liệu 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, CSDL phân tán, CSDL hướng đối tượng. Phương pháp thiết kế CSDL quan hệ và sử dụng được hệ quản trị CSDL để tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính. Kỹ năng: Thiết kế được ...
 • Xử lý ảnh 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học giới thiệu về: Các khái niệm về xử lý ảnh, các thuộc tính của ảnh, các phép biến đổi ảnh, các phương pháp phân tích và tiền xử lý ảnh, các phương pháp nén ảnh.
 • Tin học đại cương 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm chung nhất về CNTT, phương pháp biểu diễn thông tin trên máy tính. Làm việc tốt với hai hệ điều hành được sử dụng phổ biến hiện nay là MS-DOS và Windows. Sinh viên có kiến thức làm việc ...
 • Quản trị mạng 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp sinh viên hiểu sâu, nắm chắc kiến thức lý thuyết đã được học. Sinh viên có khả năng xây dựng mạng LAN và quản trị mạng theo mô hình ngang hàng và khách chủ. Cấu hình một số dịch vụ mạng cơ bản, kết nối mạng LAN vào ...
 • Thương mại điện tử 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học này cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh và thực thi thương mại thông qua các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử (eCommerce). Giới thiệu các mô hình, cách ...
 • Cấu trúc máy tính 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên kiến thức chung về phần cứng máy tính điện tử, trong đó phần cơ bản là bộ vi xử lý, hiểu được bản chất vật lý của các quá trình xảy ra bên trong của máy tính điện tử, ngoài ra còn quan tâm đến các thiết bị ngoại ...
 • Trí tuệ nhân tạo 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị cho sinh viên các khái niệm và kiến thức cơ bản của Trí tuệ Nhân tạo trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống thông minh. ...
 • Vi xử lý và lập trình Assembly 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị kiến thức về cấu trúc và phương thuức hoạt động của một số thiết bị, bộ phận cơ bản trong một hệ thống mỏy PC - IBM và tương thích. Kỹ năng: Sinh viên bước đầu làm quen với một số phương pháp lập trình khai thác ...
 • Truyền số liệu 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được nguyên lý truyền dữ liệu giữa các máy tính. Sinh viên nắm được cách thức xây dựng và kiểm tra độ an toàn thông tin khi truyền dữ liệu qua mạng máy tính. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên khả năng phán ...
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin từ mức tổng quát đến mức chi tiết có thể cài đặt thành chương trình cho các hệ thống thông tin quản lý. Về kỹ năng: Hình thành thói ...
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học này tạo điều kiện cho sinh viên có được các kiến thức cơ bản và các định hướng trong các quá trình tham gia vào các dự án công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp.
 • Ngôn ngữ lập trình C nâng cao 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung môn học gồm: Dữ liệu kiểu con trỏ: sử dụng các biến con trỏ kết hợp với các kiểu dữ liệu khác, tạo ra các biến động và liên kết chúng thành các danh sách. Dữ liệu kiểu tệp: Tạo ra các tệp dữ liệu và đọc/ ghi trên ...
 • Phương pháp lập trình 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học giúp sinh vi ên ôn lại những kiến thức đã học ở môn Lập trình C và cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình. Nghiên cứu sâu hơn những kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ C, các kỹ thuật sinh dữ ...
 • Nguyên lý hệ điều hành 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp kiến thức tổng quát về hệ thống máy tính, các thành phần và cấu trúc của hệ thống máy tính, các khái niệm, cách đánh giá, hướng tiếp cận, cách thiết kế và làm việc với hệ điều hành. Kỹ năng: Đảm bảo thực hiện được ...
 • Otomat và ngôn ngữ hình thức 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, otomat hữu hạn, otomat đẩy xuống, biểu thức chính quy, … làm cơ sở cho nghiên cứu tin học về mặt lý thuyết và cũng làm cơ sở để học tiếp môn Chương trình dịch. ...

View more