Recent Submissions

 • Cơ sở dữ liệu 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, CSDL phân tán, CSDL hướng đối tượng. Phương pháp thiết kế CSDL quan hệ và sử dụng được hệ quản trị CSDL để tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính. Kỹ năng: Thiết kế được ...
 • Trí tuệ nhân tạo 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị cho sinh viên các khái niệm và kiến thức cơ bản của Trí tuệ Nhân tạo trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống thông minh. ...
 • Lý thuyết đồ thị 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này giúp sinh viên nắm được cấu trúc dữ liệu đồ thị, các khái niệm cơ bản và các bài toán trong tin học liên quan đến đồ thị.

View more