Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh dựa trên RWR (Random walker restart) 

      Đỗ, Thanh Thủy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Ngoài phần mở đầu và kết luận, đồ án được chia làm 4 chương, cụ thể nội dung các chương như sau: Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh. Chương 2: Phân đoạn ảnh và các hướng tiếp cận trong phân đoạn ảnh. Chương 3: Tìm hiểu ...