Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình xét và công nhận danh hiệu thi đua QC21 

      Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình được xây dựng áp dụng cho việc xét và công nhận danh hiệu thi đua của cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu trong năm học, giúp cho đơn vị/ cá nhân trong trường không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu ...