Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình xét tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ QC07 

      Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quá trình Xét tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy chế quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục ...