Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu quy trình vận hành thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện 

      Nguyễn, Tuấn Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Đồ án gồm các chương sau: Chương 1: Giới thiệu chung về lưới điện của Việt Nam. Chương 2: Giới thiệu các thiết bị điện chính trong nhà máy nhiệt điện. Chương 3: Quy trình vận hành an toàn thiết bị điện trong nhà máy.