Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình tổ chức đào tạo QC05 

      Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo của Nhà trường. Quy trình này được áp dụng đối với các khoa, bộ môn, hội đồng, cá nhân và các đơn vị chức năng có liên ...