Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý văn bản tài liệu QC13 

      Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản lý văn bản, tài liệu trong Nhà trường. Quy trình này được áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác văn thư, hành ...