Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý thay đổi QC17 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo sự quản lý toàn diện đối với mọi thay đổi trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường, tránh những thay đổi bất hợp lý, không mong muốn.