Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý công tác tốt nghiệp QC20 

      Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo việc tổ chức thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ...