Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QC18 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này quy định công tác quản lý rủi ro và cơ hội trong các mặt công tác của Nhà trường, nhằm hạn chế các tác động xấu và tận dụng tối đa các cơ hội để hoàn thành tốt các mục tiêu của Nhà trường. Quy trình này được ...