Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý và sử dụng nhân lực QC12 

      Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm giúp Hiệu trưởng, cán bộ quản lý tại các đơn vị theo dõi và quản lý việc sử dụng nhân lực ở từng cấp độ quản lý. Quy trình này giúp các đơn vị hành chính, giảng viên cơ hữu tự ...