Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý hoạt động khoa học - công nghệ QC09 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Giúp Hội đồng Khoa học và Đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động Khoa học - Công nghệ của nhà trường. Giúp cán bộ Phòng Quản lý Khoa học và Đảm bảo chất lượng quản lý các hoạt động Khoa học - Công nghệ của ...