Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình quản lý cơ sở vật chất QC16 

      Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất của Nhà trường luôn trong trạng thái an toàn và được sử dụng có hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho các mặt hoạt động của Nhà trường. Quy trình ...