Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình hoạch định và phát triển nguồn nhân lực QC11 

      Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo Nhà trường luôn có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển của Nhà trường trong từng thời kỳ. Quy trình này được áp dụng đối với mọi đơn ...