Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế QC08 

      Phòng Quan hệ công chúng và hợp tác quốc tế (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế (HTQT) của Nhà trường. Quy trình được áp dụng cho tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường thực hiện, áp dụng.