Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình đánh giá nội bộ QC19 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này quy định cách thức tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng nhằm: Xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kế hoạch đã ...