Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình đánh giá và quản lý kết quả học tập QC06 

      Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên. Quy trình này được áp dụng đối với các khoa, bộ môn, hội đồng, cá nhân và các đơn vị ...