Now showing items 1-14 of 14

  • Quy định công tác kiểm soát hồ sơ QC 02 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng thống nhất kiểm soát, quản lý các hồ sơ chất lượng trong hệ thống ISO 9001:2008. Quy trình đi kèm 1 biểu mẫu QC02-B01.
  • Quy định công tác kiểm soát tài liệu QC 01 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tài liệu này cung cấp một phương pháp thống nhất và nhất quán để kiểm soát các tài liệu thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng. Bao gồm 3 biểu mẫu đi kèm theo quy trình.
  • Quy định công tác lập và triển khai kế hoạch đào tạo QC 07 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Tài liệu này quy định thống nhất các hành động để lập và triển khai kế hoạch đào tạo của nhà trường cho từng năm học. Bao gồm 16 biểu mẫu đi kèm từ QC07-B01 đến QC07-B16.
  • Quy định công tác quản lý giảng viên thỉnh giảng QC 10 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và Phòng đào tạo Đại học và Sau đại học, Khoa/Bộ môn theo dõi, quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng. Đi kèm 2 biểu mẫu ...
  • Quy định công tác quản lý khách sạn sinh viên QC 14 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác quản lý khu Khách sạn sinh viên. Quy trình bao gồm 10 biểu mẫu từ QC14-B01 đến QC14-B10.
  • Quy định công tác quản lý khoa/ bộ môn trực thuộc QC 09 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Giúp cho lãnh đạo nhà trường có cơ sở quản lý, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh hoạt động của các Khoa/Bộ môn trực thuộc. Giúp cho các lãnh đạo Khoa/ Bộ môn trực thuộc, Bộ môn thuộc Khoa có cơ sở quản lý điều hành công tác ...
  • Quy định công tác tuyển dụng, cán bộ, giảng viên, nhân viên QC 11 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp cho Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển dụng có cơ sở chỉ đạo công tác tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV) theo đúng yêu cầu. Quy trình bao gồm 20 biểu mẫu từ QC11-B01 đến QC11-B20.
  • Quy định công tác tuyển sinh QC 08 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Giúp Hội đồng tuyển sinh có cơ sở quản lý và chỉ đạo công tác tuyển sinh hiệu quả, nghiêm túc, theo đúng các quy định chung. Giúp cán bộ, giảng viên được phân công tham gia công tác tuyển sinh hiểu nhiệm vụ, trách nhiệm, ...
  • Quy định công tác đánh giá nội bộ QC 03 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Tài liệu này quy định cách thức xem xét Hệ thống Quản lý chất lượng của Nhà trường có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đi kèm quy trình này bao gồm 3 biểu mẫu: QC03-B01; QC03-B02 và QC03-B03.
  • Quy định hành động khắc phục và phòng ngừa QC 05 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Tài liệu này quy định phương pháp thống nhất và nhất quán cho các hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hiện có và tiềm ẩn. Biểu mẫu đi kèm QC05-B01.
  • Quy định kiểm soát sự không phù hợp QC 04 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Tài liệu này quy định cách phân loại, xử lý và kiểm soát sự không phù hợp trong các dịch vụ đào tạo và phục vụ đào tạo của nhà trường.Quy trình bao gồm 3 biểu mẫu: QC04-B01, QC04-B02 và QC04-B03.
  • Quy định quan hệ với khách hàng QC 12 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Tài liệu này quy định thống nhất cách thức thu nhận, xử lý thông tin phản ánh từ khách hàng và các biện pháp nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bao gồm 2 biểu mẫu QC12-B01 và QC12-B02.
  • Quy định quản lý hoạt động khoa học - công nghệ QC 13 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp cho Hiệu trưởng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động Khoa học - Công nghệ của nhà trường. Quy trình gồm 24 biểu mẫu từ QC13-B01 đến QC13-B24.
  • Quy định thiết kế chương trình đào tạo QC 06 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp các cán bộ được phân công xây dựng chương trình nắm được công việc và trình tự công việc phải làm. Quy trình kèm theo 4 biểu mẫu QC06 từ B01 đến B04.