Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas 

      Đinh, Khắc Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Nội dung đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống E – learning. Chương 2: Cài đặt và thực thi Canvas. Chương 3: Ứng dụng Canvas xây dựng website môn học.