Now showing items 1-1 of 1

    • Nghiên cứu mạng di động Adhoc 

      Trịnh, Văn Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Đề tài "Nghiên cứu mạng di động Ad Hoc vô tuyến" trình bày các vấn đề cơ bản về mạng vô tuyến có cơ sở hạ tầng, mạng vô tuyến không có cơ sở hạ tầng Ad Hoc