Now showing items 1-1 of 1

    • Trí thức Hải Phòng 60 năm (1955 - 2015) xây dựng và phát triển 

      Unknown author (Hải Phòng, 2015)
      Tập hợp các bài viết về 60 trí thức Hải Phòng - là những gương mặt tiêu biểu làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, những người đã cống hiến trí tuệ và tâm sức của mình cho quê hương, đất nước trong suốt 60 năm qua.