Now showing items 1-2 of 2

  • 40 năm bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999) 

   Nguyễn, Phúc Thọ; Đào, Trọng Vinh; Đặng, Văn Bài (Hải Phòng, 1999)
   Cuốn sách là sản phẩm kỉ niệm 40 năm bảo tàng Hải Phòng từ năm 1959 đến năm 1999.
  • 40 năm giáo dục - đào tạo Hải Phòng 

   Sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng (Hải Phòng, 1995)
   Ghi lại những mốc lịch sử phát triển, những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời kỳ làm giáo dục nhiều thử thách, lắm gian nan. Phản ánh tâm hồn đẹp đẽ của những gương thầy cô giáo và các em học sinh qua nhiều thế hệ.