Now showing items 1-1 of 1

    • Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước khu vực Vịnh Cửa Lục 

      Trần, Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương I. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu khu vực Vịnh Cửa Lục. Chương II: Đánh giá chất lượng môi trường nước khu vực Vịnh Cửa Lục. Chương I: Các nguyên nhân ...