Now showing items 1-1 of 1

    • Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Đan Việt 

      Phan, Anh Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Nghiên cứu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp cụ thể hoạt động trong lĩnh vực phân phối thép. Nghiên cứu các nhân tố nguồn lực bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ...