Now showing items 1-1 of 1

    • Nghiên cứu khai thác chợ Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch 

      Lã Thị Nhung; Lã, Thị Nhung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Loại hình du lịch mua sắm đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập nhưng loại hình.“du lịch chợ” lại chưa được chú ý, tuy hai loại hình du lịch này có những điểm tương đồng nhất định. Loại hình “du lịch chợ” ở một số nước hiện ...