Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty Cổ phần Alpha 

      Khoa Thị Thanh Nga; Khoa, Thị Thanh Nga (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Nội dung của khóa luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần Alpha. ...