Now showing items 1-20 of 53

  • Kế toán ghi sổ và lập báo cáo tài chính 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Môn học Kế toán ghi sổ và lập báo cáo tài chính rèn luyện cho người học cách thiết lập bộ chứng từ cho mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định khoản và ghi sổ theo các hình thức kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính, biết ...
  • Kế toán ghi sổ và lập báo cáo tài chính: Trung cấp 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trang bị cho học sinh hệ thống chứng từ thực tế phát sinh theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Kỹ năng: Người học biết cách thiết lập bộ chứng từ cho mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định khoản và ghi ...
  • Kế toán hành chính sự nghiệp 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kế toán công trong đơn vị hành chính – sự nghiệp như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định. Với kiến thức của môn học, sinh viên ...
  • Kế toán máy 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học kế toán máy trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán, quy trình xử lý từng phần hành kế toán cụ thể (kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng ...
  • Kế toán máy: Trung cấp 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung môn học gồm: Nguyên lý chung sử dụng phần mềm kế toán. Thiết lập chứng từ, nhập dữ liệu phát sinh cho từng phần hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương.
  • Kế toán ngân hàng 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học được thiết kế theo hướng tiếp cận những chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất đang áp dụng trong kế toán ngân hàng ở các nước & khả năng vận dụng những chuẩn mực và thông lệ này ở Việt Nam. Đồng ...
  • Kế toán quản trị 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị cho sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp những kiến thức cơ bản của kế toán quản trị. Trọng tâm của môn học này thể hiện ở khía cạnh sử dụng thông tin kế toán cho các quyết định quản trị ...
  • Kế toán quản trị 1 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Phân loại chi phí theo quan điểm của các nhà quản lý
  • Kế toán quản trị 2 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Các phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm. Các trung tâm phân tích và phân tích báo cáo bộ phận trong DN nhằm đưa ra các quyết định trong quản lý
  • Kế toán tài chính 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học kế toán tài chính trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán chí - giá thành, kế toán ...
  • Kế toán tài chính 1 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Kế toán tài chính I trang bị những kiến thức chuyên sâu về từng phần hành kế toán như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tài sản cố định.
  • Kế toán tài chính 1: Trung cấp 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Môn học đi sâu nghiên cứu các vấn đề: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính 2 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học Kế toán tài chính 2 trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán như: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, Kế toán nguồn vốn, Báo cáo tài chính, Kế toán trong các doanh nghiệp đặc thù (thương mại, xây ...
  • Kế toán tài chính 2: Trung cấp 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung môn học bao gồm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  • Kế toán tài chính thực hành 2 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học kế toán tài chính thực hành II nhằm bổ sung những kiến thức chuyên sâu về các phần hành kế toán như: Kế toán tiêu thụ, kế toán nguồn vốn. Nội dung môn học được thiết kế trên sổ sách theo các hình thức kế toán quy ...
  • Kế toán thuế 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, quản lý thuế, khái niệm về các loại thuế, kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp.
  • Kế toán xuất nhập khẩu 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán chuyên ngành xuất nhâp khẩu như: tổng quan chung về kế toán xuất nhập khẩu, các chứng từ và phương thức, điều kiện trong thanh toán quốc tế, kế toán nhập khẩu và xuất ...
  • Kiểm toán căn bản 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Tổng quan về kiểm toán: Khái niệm, chức năng, đối tượng, vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường.
  • Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nhắc lại các nội dung cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và các đặc điểm cơ bản của các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán nội bộ ngân hàng thương ...
  • Kinh doanh chứng khoán 

   Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cho sinh viên các khái niệm cơ bản và các công cụ phân tích cơ bản trong phân tích chứng khoán cũng như các bước định giá chứng khoán trên thị trường như: phân tích rủi ro chứng khoán