Now showing items 1-1 of 1

    • Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

      Hà, Thị Hồng Gấm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Đồ án gồm 2 chương: Chương I: Cơ sở toán học của chữ ký số. Trong chương này đề cập tới các khái niệm toán học và cơ sở toán của chữ ký điện tử. Chương II: Chữ ký số. Trong chương này ta tìm hiểu chi tiết về chữ ký số và ...