Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu ca trù Hải Phòng 

      Giang Thu; Vũ, Thiệu Loan (Hải Phòng, 2001)
      Ca trù, sự ra đời của ca trù Việt Nam. Ca trù Hải Phòng xưa và nay.