Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch sử xã Phả Lễ 

      Doãn, Đăng Khoa (Hải Phòng, 2005)
      Giới thiệu vị trí địa lý, dân cư, truyền thống yêu nước, hình thành tổ chức cách mạng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước (1942 - 1975), công cuộc xây dựng phát triển kinh tế,thực hiện đổi mới, CNH - HĐH đất nước...