Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà văn Hải Phòng 

      Đình, Kính; Dư, Thị Hoàn; Lưu, Văn Khuê (Hội nhà văn, 2000)
      Giới thiệu chân dung và tác phẩm của 63 tác giả Hải Phòng đại diện cho các giai đoạn văn học Hải Phòng.