Now showing items 1-1 of 1

    • Quận Lê Chân 30 năm xây dựng và trưởng thành 1955 - 1985 

      Ban nghiên cứu lịch sử Đảng quận Lê Chân (Hải Phòng, 1985)
      Lịch sử hình thành, phát triển của ban dân vận thành phố Hải Phòng trong 20 năm qua. Những thành tựu đã đạt được của công tác dân vận Hải Phòng và các mô hình hoạt động hiện nay.