Now showing items 1-1 of 1

    • Hướng dẫn công tác thanh tra HD 05 

      Ban Thanh tra (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các mặt công tác trong phạm vi điều hành và quản lý, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Quy trình bao gồm 14 biểu mẫu từ HD05-B01 ...