Now showing items 1-4 of 4

  • Hướng dẫn công tác quản lý sinh viên HD 06 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác quản lý sinh viên. Giúp cán bộ quản lý sinh viên nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác được giao. Quy trình bao gồm 18 biểu mẫu từ HD06-B01 đến HD06-B18.
  • Quy trình giáo dục và quản lý sinh viên QC04 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Quy trình quản lý, giáo dục và hỗ trợ người học giúp phân định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các bên tham gia nhằm nâng cao công tác quản lý và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong trường. Quy trình này quy định ...
  • Quy trình quản lý khách sạn sinh viên QC14 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quá trình quản lý khu Khách sạn sinh viên. Quy trình này được áp dụng đối với các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý khu KSSV ...
  • Quy định công tác quản lý khách sạn sinh viên QC 14 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác quản lý khu Khách sạn sinh viên. Quy trình bao gồm 10 biểu mẫu từ QC14-B01 đến QC14-B10.