Now showing items 1-1 of 1

    • Hướng dẫn công tác bảo vệ HD 13 

      Ban Bảo vệ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và quản lý tài sản trong trường có hiệu quả. Quy trình gồm 4 biểu mẫu từ HD13-B01 đến HD13-B04.