Now showing items 1-2 of 2

  • Bảo tàng Hải Phòng 

   Bảo tàng Hải Phòng (Bảo Tàng Hải Phòng, 1960)
   Một số hình ảnh của thành phố Hải Phòng về văn hoá chính trị, kinh tế, truyền thống đấu tranh chống thực dân Pháp. Phong trào cách mạng giai cấp công nhân Hải Phòng. Thời kỳ khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, cải tạo ...
  • Đề tài phát triển hệ thống bảo tồn bảo tàng ở thành phố Hải Phòng đến năm 2010 

   Bảo tàng Hải Phòng (Hải Phòng, 2003)
   Đánh giá thực trạng mạng lưới bảo tàng, hệ thống di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ học, di tích kiến trúc nghệ thuật, tượng đài và các nhân tố.