Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng ứng dụng Android xử lý tin nhắn bình chọn 

      Đàm, Duy Quang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Trong khuôn khổ đồ án này, một tin nhắn gửi từ điện thoại khách tới điện thoại chủ được quy ước làm 2 loại : Tin nhắn thường và tin nhắn bình chọn. Tin nhắn thường : Là các tin nhắn ở dạng văn bản không có cú pháp đặc biệt. ...