Now showing items 402-421 of 6295

  • Di tích thời Mạc vùng Dương Kinh (Hải Phòng) 

   Nguyễn, Văn Sơn (Khoa học xã hội, 1997)
   Hệ thống những di tích, di vật thời nhà Mạc ở Dương Kinh và vùng phụ cận Hải Phòng. Những giá trị nghệ thuật triều đại nhà Mạc với tiến trình phát triển nghệ thuật của Việt Nam.
  • Difficulties and suggested solutions and learning English - Vietnamese consecutive interpreting for the third year english majors at HaiPhong private university 

   Nguyễn, Thị Mai Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   My graduation paper is divided into four main chapters. • Chapter I is the Introduction, including four sections: Background to the study, Scope of the study, Method of the study and Organization of the study. The Background ...
  • The difficulties and suggested solutions in translating tourism terms from English into Vietnamese 

   Nguyễn, Thị Biên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   The primary aim of the Graduation paper is to give students of English, the would-be translators: - An overview of the frequently seen types of mistakes in English - Vietnamese translation on tourism terms that may make ...
  • Difficulties facing first-year English majors in English speaking skill at Haiphong Private University 

   Ngô, Văn Tú (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   The study includes three main parts, as follows: Part 1: Introduction - Rationale of the study. - Aims of the study. - Research of the study. - Scope of the study. - Methods of the study. - Organization of the study. Part ...
  • Difficulties in learning English idioms of students at faculties of foreign languages and some suggested solutions 

   Trịnh, Thị Kiều Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
   This study is done with the hope to reach some aims at: Giving knowledge of idioms. Distinguishing the similarities and differences between English and Vietnamese idioms. Helping learners use right idioms in right situations. ...
  • Difficulties of learning Japanese Kanji faced by HPU first-year English majors 

   Khuất, Văn Hoàng (Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, 2019)
   The general aim of this study is to identify the major causes of difficulties in learning Japanese Kanji in first-year English majors at Haiphong Private University. In addition, the study is expected to give some ...
  • Difficulties of learning listening comprehension faced by first-year students of Foreign Languages Department at Hai Phong university 

   Bùi, Thị Thu Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   In recent years, a raising problem encountered by students in general and first year ones in particular in the foreign languages department at Hai Phong Private University is extremely bad listening comprehension. This ...
  • Dificulties in communication of the 1st English majors at HPU 

   Bùi, Thị Thùy Trang (Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, 2019)
   The aim of this study is finding out the main problems for students to improve their communication skill in which the study focuses on the reality of the first year English majors' difficulties in English speaking and ...
  • Dịch nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 1 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá-xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn ...
  • Dịch nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 2 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá- xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. ...
  • Dịch nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 3 tập trung tăng cường kỹ năng phiên dịch hội thảo và bài giảng, đàm phán thương mại và thuyết trình với các kiến thức giao tiếp kinh tế, văn hoá - xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn Dịch nói 3 ...
  • Dịch viết 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Khoá học cung cấp cho sinh viên những điều căn bản nhất của kỹ năng dịch. Học phần này được thiết kế như phần nhập môn về lịch sử, lý thuyết và thực hành dịch thuật từ Việt sang Anh và từ Anh sang Việt, gồm 5 chương lý ...
  • Dịch viết 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học tập trung tăng cường khả năng dịch các văn bản thuộc các thể loại khác nhau, phát triển kỹ năng biên dịch thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hóa xã hội ở nhiều chủ đề đa dạng. Môn Dịch viết 2 ...
  • Dịch viết 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng xác định nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh, biết chọn từ thích hợp, sắp xếp trật tự từ, chọn cấu trúc câu phù hợp khi dịch, thể hiện mối liên kết văn bản như từ nối, từ thay thế, các từ ẩn.
  • Doanh nhân tiêu biểu vùng duyên hải thời kỳ đổi mới 2005 - 2010 

   Quỳnh Phụ; Văn Lượng; Thu Thủy (Hải Phòng, 2010)
   Giới thiệu những doanh nhân tiêu biểu của thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương đã năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Doanh nhân đương đại 

   Vũ, Xuân Hoát; Hoàng Hải; Ngọc Hà (Lao động, 2008)
   Giới thiệu tiểu sử, con đường kinh doanh thành công, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế của một số doanh nhân điển hình trong các lĩnh vực công nghiệp than Đoàn Văn Kiểm, doanh nhân tập đoàn cà phê Nguyễn Văn An, ...
  • Du lịch bền vững 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và thực tiễn về du lịch bền vững, là hướng phát triển du lịch nhằm đảm bảo sự hài hòa về lợi ích kinh tế của du lịch với việc bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và ...
  • Du lịch Hải Dương – Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển 

   Nguyễn, Thị Thương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, bài khóa luận gồm 3 chương. Chương I: Vai trò của du lịch đối vói sự phát triển kinh tế xã hội. Chương II: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của tỉnh Hải ...
  • Du lịch Hải Phòng 

   Sở du lịch Hải Phòng (Hải Phòng, 2006)
   Giới thiệu những điểm du lịch chủ yếu của Hải Phòng về di tích lịch sử, di tích văn hoá và các điểm nghỉ mát nổi tiếng.
  • Du lịch Hải Phòng 

   Unknown author (Hải Phòng, 2010)
   Những địa danh du lịch và giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa du lịch Hải Phòng.