Now showing items 1-1 of 1

    • Cửu Bình: Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản 

      Ban Biên Tập Thời Báo Đại Kỷ Nguyên Trung Quốc (knxb, 2008)
      Sách Cửu Bình (Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản) lần đầu tiên được Thời Báo DAIJIYAN (Đại Kỷ Nguyên) phổ biến bằng Hoa Ngữ, dưới hình thức một loạt chín bài bình luận xã hội trên mạng tin www.daijiyuan.com Vì những lý ...