Now showing items 1-2 of 2

  • Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam 

   Phan, Ngọc (Văn Hóa Thông Tin, 2008)
   Trong số những công trình nghiên cứu về văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, tác phẩm "Bản sắc văn hóa Việt Nam" của GS Phan Ngọc có một vị trí vô cùng đặc biệt. Đặc biệt vì đây là một trong số rất ít những ...
  • Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam 

   Trần, Ngọc Thêm. (Giáo Dục, 2008)
   Văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Văn hóa nhận thức. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Văn hóa Việt Nam từ ...