Now showing items 1-3 of 3

  • Một Cách Tiếp Cận Văn Hóa 

   Phan, Ngọc (Thanh Niên, 2008)
   Vấn đề văn hóa hiện nay trở thành trung tâm và sự chú ý của giới nghiên cứu trên thế giới. Ở nước ta trong những năm gần đây, vấn đề văn hóa được tập trung đề cập. Mặc dù từng góc độ, từng phương diện và cách tiếp cận khác ...
  • Nếp Cũ - Trong Họ Ngoài Làng, Ta Về Ta Tắm Ao Ta, Phong Tục Xưa Đối Với Phụ Nữ Việt Nam 

   Toan Ánh (Nxb. Trẻ, 2010)
   “Trong họ ngoài làng” là tập sách nằm trong Bộ “Nếp cũ”, gồm nội dung cả ba cuốn sách đã được in độc lập trước đây là: Trong họ ngoài làng, Ta về ta tắm ao ta và Phong tục xưa đối với phụ nữ Việt Nam. Tập sách giúp người ...
  • Nếp Cũ. Hương Ước Hồn Quê 

   Toan Ánh (Nxb. Trẻ, 2010)
   Đầu năm 2010, tiếp theo 6 tựa sách trong bộ sách Phong tục, các tựa: Hương nước hồn quê; Trong họ ngoài làng; Tiết tháo một thời; Trẻ em chơi được phát hành. Dân tộc ta có cả một kho tục ngữ ca dao phong phú, bên những bài ...