Now showing items 1-1 of 1

    • Ngô Thì Nhậm Toàn Tập. Tập 1 

      Ngô, Thì Nhậm (Khoa Học Xã Hội, 2007)
      Ngô Thì Nhậm Toàn tập - Tập 1 nằm trong bộ Thơ văn Ngô Thì Nhậm, nhằm giới thiệu các tác phẩm thơ văn của Ngô Thì Nhậm. Tập 1 cuốn sách gồm có các tập "Bút hải tùng đàm" (thơ), "Thủy vân nhàn vịnh" (thơ), "Kim mã hành dư" ...