Now showing items 1-1 of 1

    • Sử Thi Vĩ Đại Ấn Độ Mahabharata Cùng Với Chí Tôn Ca 

      Rajagopachari (Văn Học, 2005)
      Sử Thi Ấn Độ Vĩ Đại Mahabharata Và Chí Tôn Ca giúp bạn tiếp xúc thêm với nền văn học Ấn Độ và qua đó, phần nào hiểu được sinh hoạt xưa của một dân tộc. Vì, có thể nói, tập sử thi này quả là một đại dương mênh mông, nó bao ...