Now showing items 1-1 of 1

    • Những Nhân Vật Hán Sở 

      Ngô, Nguyên Phi (Lao Động, 2011)
      Ebook “Những nhân vật Hán Sở” là bộ sách Văn-Sử học cổ của Trung Quốc, nó được biên soạn từ bộ gốc Tây Hán Chí. Bộ “Nhân Vật Hán Sở” này phần lớn rút trong bộ Tây Hán, có tham khảo với Thất Quốc Chí, Tiền ...