Now showing items 1-1 of 1

    • Thượng Chi Văn Tập 

      Phạm, Quỳnh (Văn Học, 2009)
      Bộ sách Thượng Chi văn tập gồm 5 tập, in ở giai đoạn 1943 - 1945 tại NXB Alexandre de Rhodes (hay Đắc Lộ Thư Xã, Hà Nội). Nội dung bộ sách được tổng hợp từ các bài viết của Phạm Quỳnh đã đăng trên tạp chí Nam Phong (ra đời ...