Now showing items 1-1 of 1

    • Văn Học Dân Gian Ê Đê, Mơ Nông 

      Đỗ, Hồng Kỳ (Khoa Học Xã Hội, 2009)
      Tộc người Ê Đê Mơ Nông là các chủ nhân của hai kho tàng văn học dân gian phong phú, đặc sắc. Trong kho tàng đó, sử thi là hiện tượng xứng đáng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. PGS-TS Đỗ Hồng Kỳ là người đã có trên 25 ...