Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo Trình Mĩ Học Đại Cương 

      Lê, Văn Dương (Giáo Dục, 2006)
      Đối tượng nghiên cứu của thẩm mỹ. Chủ thể, khách thể của thẩm mĩ. Nghệ thuật Các loại hình nghệ thuật. Nghệ sĩ. Giáo dục thẩm mĩ