Now showing items 1-1 of 1

    • Thế Giới Phẳng - Tóm Tắt Lịch Sử Thế Kỷ Hai Mươi Mốt 

      Friedman, Thomas L. (2009)
      Cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới. Vấn đề toàn cầu hóa. Quá trình làm phẳng thế giới diễn ra thế nào? Mỹ và thế giới phẳng. Các nước đang phát triển, các công ty, địa chính trị và thế giới phẳng. Trí ...