Now showing items 1-1 of 1

    • Bán tướng công 

      Lăng Trúc
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bạn đang đọc truyện Bán Tướng Công của tác giả Lăng Trúc. Đại Đường thịnh thế, văn thành võ trị, thiên hạ thái bình. Nhưng Kinh gia ở Tô Châu lập nghiệp bằng lá trà và đồ gốm lại không ‘thái bình’ ...